jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Check-in training

Weerbaarheidstraining voor jongeren

Check-in

Het vormingsteam biedt een gratis en vrijwillige weerbaarheidstraining aan voor jongeren van 10-21 jaar. Dit is een psychofysieke training waarin fysieke activiteiten afgewisseld worden met korte groepsgesprekken die gericht zijn op zelfreflectie.

Door middel van de training leren jongeren vaardigheden die hen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bestendigen van aansluiting op school of op de arbeidsmarkt. Jongeren leren hierbij heel wat mentale en sociale vaardigheden. Zo moedigen we jongeren aan om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en die op een positieve manier in te zetten. Ze leren hun eigen kracht te beheersen, vergroten en richten. Ook leren ze omgaan met persoonlijke grenzen van zichzelf en anderen.

brush stroke

Voorwaarden

 • De jongere is tussen 10 en 21 jaar oud.
 • De jongere woont of gaat naar school in het grondgebied van de Stad Antwerpen.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere wil vanuit de eigen motivatie actief werken rond weerbaarheid en/of agressiebeheersing.
 • De jongere kan in een groepssituatie functioneren.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.

brush stroke

Uitsluitingscriteria

 • Jongeren met een verstandelijke beperking.
 • Jongeren met een lichamelijke beperking waardoor actieve lichaamsoefeningen niet haalbaar zijn.
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen.
 • Jongeren met een ernstige verslavingsproblematiek.
 • Jongeren met een ernstige psychische problematiek.
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere.
brush stroke

Nieuwe data

Aanmeldingsprocedure

Jongeren -18 jaar moeten worden aangemeld door een professionele hulpverlener. Het aanmelden van een jongere doe je via het volgende formulier: https://aanmeldingen.cawantwerpen.be/checkin

Er worden - in normale omstandigheden - maximum 12 plaatsen voorzien per groep. Eens alle plaatsen ingevuld zijn, worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.

brush stroke

Verloop

We organiseren elk jaar verschillende trainingsreeksen op basis van leeftijd. De groepen bestaan telkens uit maximum 12 leeftijdsgenoten. Het verloop van de training is bij de verschillende groepen gelijkaardig:

AanmeldingWanneer de aanmelding goed ontvangen is zal het vormingsteam bekijken of er aan de aanmeldingscriteria voldaan is. Indien dit niet zo is, wordt de aanmelding niet aanvaard. De jongere, zijn of haar ouder(s) en de aanmelder brengen we hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

Wanneer er wel aan de aanmeldingscriteria voldaan is, lichten we de jongere, zijn of haar ouder(s) en de aanmelder in over het verdere verloop en plannen we een kennismakingsgesprek.
1 maand voor de opstartKennismakingOngeveer een maand voor de start van een training, nodigen we de jongere, de ouder(s) en de aanmelder samen uit op Kwadraat. Indien de jongere meerderjarig is en zichzelf heeft aangemeld, nodigen we enkel de jongere en eventueel de ouder(s) uit voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek geven we meer uitleg over de vorming en staan we stil bij de vragen en verwachtingen van alle partijen. Samen met de jongere bekijken we wat er juist moeilijk loopt op school, thuis en in de vrije tijd en wat de jongere zou willen veranderen.

We bekijken of het aanbod aansluit bij de vragen en verwachtingen van de jongere en diens context en of er opgestart kan worden.
8 uurTrainingEen vorming duurt 8 uur en gaat, afhankelijk van de leeftijd, door op verschillende momenten. Zo is de training voor minderjarigen opgedeeld in 4 naschoolse sessies van 2 uur. De training voor meerderjarigen gaan ook door tijdens het weekend.

Tijdens de vorming oefenen jongeren in groep verschillende vaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van fysieke oefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken.
Na afronding van de trainingAfrondingIedere jongere die een training succesvol aflegt, nodigen we samen met zijn of haar ouder(s) en de aanmelder uit voor een afrondend gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de vorming verlopen is, wat de jongere heeft geleerd en of er een effect merkbaar is thuis, op school of in de vrije tijd. We bekijken ook wat de jongere verder nodig heeft. Indien nodig, wordt er een advies naar verdere hulpverlening gegeven.

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen
mail naar kwadraat@cawantwerpen.be

brush stroke