jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Check-in online

Weerbaarheidstraining

Check-in online

Check-in online is een weerbaarheidstraining voor meisjes tussen 13 en 18 jaar die ervoor zorgt dat meisjes zowel online als offline sterker in hun schoenen staan. De training is opgebouwd uit verschillende actieve en reflectieve groepsoefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken en psycho-educatie.

Door middel van de training creëren we bewustwording en zelfinzicht. Je deelneemsters leren hun grenzen ontdekken en duidelijk aan te geven door de ervaringen die ze opdoen tijdens de training. We maken de link tussen de grenzen offline en online. brush stroke

Voorwaarden

 • Meisjes tussen 14 en 18 jaar oud.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere wil vanuit de eigen motivatie actief werken rond rond relationele en seksuele weerbaarheid.
 • De jongere kan in een groepssituatie functioneren.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is
 • De hulpverlener meldt de jongere aan voor de training. (hulpverleners zijn o.a. leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, huisartsen, begeleiders jeugdbeweging, etc)
 • De hulpverlener is actief betrokken doorheen het In Your Face traject:
  ▪ De hulpverlener licht de ouder(s) in over het In Your Face project
  ▪ De hulpverlener volgt het advies samen met de jongere en diens netwerk verder op
  ▪ De hulpverlener voorziet in aanvullende ondersteuning voor de deelneemster indien nodig
brush stroke

Uitsluitingscriteria

 • Jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • Jongeren met een ernstige verslavingsproblematiek
 • Jongeren met een ernstige psychische problematiek
 • Jongeren met een ernstige gedragsproblematiek
 • Ernstige problemen met justitie waarbij de veiligheid van zichzelf of anderen in het gevaar komt
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere
brush stroke
De trainingen voor het voorjaar zijn weer bekend!

Nieuwe data

Aanmeldingsprocedure

Vanaf het moment dat de data van de training bekend zijn, 
kan je het aanmeldingsformulier invullen via deze link

brush stroke

Verloop

Het verloop van de training is als volgt:

AanmeldingVia de volgende link kunt u als hulpverlener een jongere aanmelden:

https://aanmeldingen.cawantwerpen.be/checkinonline

De aanmelding komt terecht bij ons vormingsteam. Wanneer er aan de aanmeldingscriteria voldaan is nemen wij contact met u zodat u de jongere en de ouders hiervan op de hoogte kunt brengen.

Vervolgens plannen we een kennismakingsgesprek in met u en de jongere.

Kennismaking

Er wordt een intakegesprek gehouden op Kwadraat met u, de jongere en een medewerker van ons vormingsteam. Tijdens het intakegesprek wordt er meer uitleg gegeven over de training. Er wordt bekeken of het aanbod aansluit bij de vragen en verwachtingen van de jongere. Wanneer alle partijen oordelen dat de training de noden van de jongere beantwoord, wordt er een engagementsverklaring ingevuld. Op deze verklaring worden niet alleen de redenen voor deelname duidelijk neergeschreven, maar worden ook een aantal afspraken vastgelegd.

Als hulpverlener bent u actief betrokken doorheen het In Your Face traject. U voorziet in aanvullende ondersteuning voor de jongere indien nodig.

9 uurTrainingEen vorming duurt 9 uur en is opgedeeld in 3 sessies van 3 uur. De training zelf is opgebouwd uit verschillende actieve en reflectieve groepsoefeningen die afgewisseld worden met groepsgesprekken en psycho-educatie. Door middel van de training, verhogen jongeren hun weerbaarheid, bewustwording en zelfinzicht. 
Na afronding van de trainingAfronding

De jongere wordt samen met u uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Dit is kort na de training. De jongere krijgt in dit gesprek de ruimte om de training te evalueren en ervaringen te delen van de afgelopen maand. We bekijken ook wat de jongere verder nodig heeft en geven daarover een professioneel advies.

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen
Charlotte Deelstra – vormingswerker In Your Face
charlotte.deelstra@cawantwerpen.be
0471 44 89 95

brush stroke