jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Jongeren coaches

info voor hulpverleners
een vertrouwenspersoon

Jongeren coaches

De jongerencoach is een vertrouwenspersoon die hulp, advies en ondersteuning biedt aan leerlingen uit secundaire scholen die een risico lopen op schooluitval. De coach informeert, ondersteunt, motiveert en coacht dergelijke risicojongeren zodat zij zelf terug meer greep krijgen op hun situatie. Jongerencoaches vormen, door hun eigen ervaringen, een voorbeeldfunctie. Ze bieden een laagdrempelige en aanklampende ondersteuning bij schoolgerelateerde vragen.

brush stroke
opleiding in

sociaal-agogisch werkveld

Jongerencoaches combineren hun werk als coach met een opleiding in het sociaal-agogisch werkveld. Het zijn doorgaans jonge medewerkers die zelf uit kansengroepen komen. Door hun traject als jongerencoach bouwen zij stapsgewijs een professionele werkattitude en vaardigheden op.

Jaarlijks starten er ongeveer 150 jongerencoachtrajecten op, deze zijn gratis en vertrouwelijk.

brush stroke
Verloop van een

traject met jongerencoach

Er worden 2 vormen van jongerencoaching aangeboden:

Territoriale jongerencoaching
Jongerencoaches zijn sterk aanwezig in een aantal Antwerpse wijken (Borgerhout, Deurne, Antwerpen-Noord, Kiel, Hoboken en Linkeroever). Dit doen ze door wekelijks bepaalde scholen en buurten te bezoeken. Ze zijn dan rechtstreeks aanspreekbaar voor jongeren en ouders (eventueel samen met de verwijzer).
Territoriale jongerencoaches hebben een belangrijke signaal- en verwijsfunctie. Ze signaleren bezorgdheden en verwijzen de jongere door naar de juiste diensten wanneer de hulpvragen niet aansluiten bij de opdracht van jongerencoaching.

Vraaggestuurde jongerencoaching
Ook in buurten of scholen waar geen jongerencoach aanwezig is, kan de vraag gesteld worden naar een coachingstraject. Deze aanmeldingen verlopen via het Centraal MeldPunt (CMP). Vraaggestuurde trajecten duren 3 maanden en zijn als volgt opgebouwd:

Aanmeldingsfase Het CMP stuurt de aanmelding door naar het team jongerencoaching.
4 weken Kennismakings-fase Tijdens de kennismakingsfase neemt de jongerencoach 4 weken de tijd om kennis te maken met de jongere, de ouder(s), de aanmelder en andere belangrijke partners. Zo licht de jongerencoach het aanbod van Kwadraat toe, staan ze stil bij de vragen en verwachtingen van alle betrokkenen en worden er een aantal afspraken gemaakt over het verdere verloop van het coachingstraject.
1 week Actieplanfase Na de kennismakingsfase stellen we een actieplan op waarin we alle doelstellingen waar de jongere en coach samen aan willen werken, duidelijk uitschrijven.
5 weken Begeleidingsfase Tijdens de begeleidingsfase werken de jongere en coach samen aan de vooropgestelde doelstellingen. Dit doen ze aan de hand van wekelijkse gesprekken, schoolbezoeken, oefeningen, ...
2 weken Afrondingsfase Na 3 maanden loopt het coachingstraject af. Tijdens de laatste 2 weken stelt de jongerencoach een verslag op over het verloop van de coaching, de al dan niet behaalde doelstellingen en een eventueel vervolgtraject. Dit verslag bezorgen we aan alle betrokken partijen (jongere, ouder(s), aanmelder en het CMP). Indien nodig, verwijst de jongerencoach de jongere door naar andere diensten.
brush stroke

Doelgroep

Voorwaarden territoriale jongerencoaching

 • De jongere woont of gaat naar school in het werkingsgebied van de jongerencoach
 • De jongere loopt school of zou school moeten lopen in het secundair onderwijs
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands of spreekt één van de talen die de jongerencoach spreekt (zie contactgegevens)
 • De aanmelding vertrekt vanuit een schoolgerelateerde vraag

Voorwaarden vraaggestuurde jongerencoaching

 • De jongere is woont of gaat naar school in het grondgebied van de Stad Antwerpen
 • De jongere loopt school of zou school moeten lopen in het secundair onderwijs
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands. Als de jongere Albanees, Arabisch, Berbers, Congolees, Duits of Engels spreekt, dan kan er een matching gebeuren met een jongerencoach die dezelfde taal spreekt. Dit is echter afhankelijk van beschikbaarheid en is dus geen garantie.
 • De jongere is bereid om gedurende 3 maanden wekelijks af te spreken met de jongerencoach
 • De aanmelding vertrekt vanuit een schoolgerelateerde vraag
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is
brush stroke

Uitsluitingscriteria

Jongerencoaches bieden een laagdrempelige en laagintensieve hulpverlening voor jongeren die kampen met schoolgerelateerde problemen. Daarom is een jongerencoach niet geschikt in het geval van:

 • Jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • (Ernstige) bezorgdheden over de seksuele en relationele ontwikkeling van de jongere
 • Jongeren met een verslavingsproblematiek
 • Jongeren met een ernstige psychische problematiek
 • Ernstige gedragsproblematiek
 • Ernstige problemen met justitie
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere
brush stroke

Aanmeldings procedure

Territoriale jongerencoaching
De coaches zijn rechtstreeks aanspreekbaar op school of in de wijk. Jongeren en ouders kunnen hier, eventueel samen met de verwijzer, terecht bij de jongerencoach.

Vraaggestuurde jongerencoaching
Enkel verwijzers kunnen een jongere aanmelden voor een vraaggestuurde jongerencoaching. Hiervoor dient een aanmeldingsformulier online ingevuld te worden op https://onderwijs.csjdatabank.be/ De aanmelding komt zo terecht bij het Centraal MeldPunt (CMP). Wanneer het CMP inschat dat de hulpvragen passen bij het aanbod van jongerencoaching, wordt de aanmelding doorgestuurd naar Kwadraat waar er vervolgens een jongerencoachtraject opstart.

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen
Roy Muësen – Teamcoördinator Coaching
Vrijdagmarkt 11
2000 Antwerpen
roy.muesen@cawantwerpen.be
0475 71 09 12

Vragen en aanmeldingen territoriale jongerencoaching Linkeroever
Charly Badibanga
charly.badibanga@cawantwerpen.be
0476 78 49 36
(Nederlands, Lingala, Engels, Frans)

Vragen en aanmeldingen territoriale jongerencoaching Kiel & Hoboken
Ilir Kllokoqi
ilir.kllokoqi@cawantwerpen.be
0470 65 29 66
(Nederlands, Engels, Albanees)

Vragen en aanmeldingen territoriale jongerencoaching Antwerpen Noord & Deurne
Simon Viard Moulin
simon.viardmoulin@cawantwerpen.be
0476 78 67 15
(Nederlands, Frans)

Vragen en aanmeldingen territoriale jongerencoaching Borgerhout
Hamza Gharrouj
hamza.gharrouj@cawantwerpen.be
0470 89 31 30 

Vragen en aanmeldingen vraaggestuurde jongerencoaching
Centraal Meldpunt voor Risicojongeren Antwerpen
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338.32.66
centraalmeldpunt@stad.antwerpen.be
www.onderwijsantwerpen.be
aanmelden: https://onderwijs.csjdatabank.be/

brush stroke