jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Buddycoaches

Buddycoaches

In het Buddycoachproject worden vrijwilligers opgeleid om jongeren die extra ondersteuning willen, te coachen buiten de school. Deze vrijwilligers zijn voornamelijk jonge, geëngageerde Antwerpenaren. Het zijn deels studenten met een affiniteit voor de doelgroep zoals studenten Maatschappelijk Werk, Sociaal-Cultureel Werk en Toegepaste Psychologie en deels betrokken burgers van onze maatschappij die graag willen 'terug geven'. Allen met éénzelfde doel; er zijn voor een jongere.

brush stroke

Buddycoaches worden preventief ingezet op het voorkomen en terugdringen van ongekwalificeerde schooluitval. Ze richten zich hierbij tot die jongeren die wel de juiste competenties hebben om te slagen, maar die nog extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. De Buddycoaches kunnen door hun engagement een wezenlijk verschil betekenen. Ze zijn immers een voorbeeldfiguur die een bron van positieve steun, juiste informatie en motivatie vormen.

Jaarlijks starten er 50 nieuwe Buddycoachtrajecten op. Deze trajecten zijn gratis en vertrouwelijk.

brush stroke
verloop van een

Traject met een Buddycoach

Voor de opstart Intakes + opleiding De Buddycoach komt tot bij ons voor een gesprek. We leren de Buddycoach kennen en de Buddycoach leert ons kennen. De Buddycoach krijgt dan een tweedaagse opleiding.
Ook de aangemelde jongere leren we eerst kort kennen. We toetsen de motivatie en geven ook de jongere de kans om zijn/haar verwachtingen van het traject en de Buddycoach te kunnen delen.

Kort na de opleiding van de Buddycoaches, vindt de matching plaats.
Opstart Kennismakings-gesprek Eens een geschikte match gevonden werd, kan het traject van start gaan. Bij aanvang wordt er een kennismakingsgesprek samen met de jongere, de Buddycoach, evt. de verwijzer en Kwadraat georganiseerd. Tijdens dit gesprek wordt Buddycoaching toegelicht en wordt er stilgestaan bij de vragen en verwachtingen van alle partijen. Er worden eveneens een aantal afspraken vastgelegd.
6 maanden Coaching Na het kennismakingsgesprek spreken de jongere en de Buddycoach gedurende een periode van 6 maanden tweewekelijks af. Aan de hand van gesprekken en activiteiten wordt er een vertrouwensband opgebouwd en een positieve ondersteuning geboden aan de jongere. Doorheen het coachingstraject wordt de aanmelder op de hoogte gehouden van het verloop van het traject, indien de aanmelder dit wenst. Dit met respect voor de vertrouwelijke aard van de coaching.
Na 3 maanden Tussentijdse evaluatie Indien nodig wordt er na 3 maanden een tussentijds evaluatiegesprek met de jongere, de Buddycoach en Kwadraat georganiseerd. Mogelijks met eventuele bijsturing vanuit Kwadraat.
Na 6 maanden Eindevaluatie Na 6 maanden loopt het traject af. Tijdens het eindgesprek met de jongere, de Buddycoach en Kwadraat, wordt er besproken hoe het traject is verlopen. In onderling overleg kan er eventueel een nieuw traject worden gestart. Met of zonder dezelfde Buddycoach. 

Voorwaarden

 • De jongere is woont of gaat naar school in het grondgebied van de Stad Antwerpen.
 • De jongere loopt school in het secundair onderwijs.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere is bereid & gemotiveerd om gedurende 6 maanden tweewekelijks af te spreken met de Buddycoach.
 • De jongere beschikt over voldoende zelfinzicht en capaciteiten om een Buddycoachtraject aan te gaan.
 • De aanmelding is gericht op de preventie van ongekwalificeerde schooluitval.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.
brush stroke

Uitsluitingscriteria

Het Buddycoachproject heeft een erg preventieve en laagdrempelige aard en richt zich op die jongeren die (nog) geen uitval vertonen, maar wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom is een Buddycoach van Kwadraat niet geschikt in het geval van:

 • Jongeren met een verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • (Ernstige) bezorgdheden over de seksuele en relationele ontwikkeling van de jongere
 • Jongeren met een verslavingsproblematiek
 • Jongeren met een (ernstige) psychische problematiek
 • Jongeren met een spijbelproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Problemen met justitie
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere
brush stroke

Aanmeldingsprocedure

Het Buddycoachproject loopt in samenwerking met 5 scholen (Avant Rivierenhof, Avant Jacob Jordaen, Sint Rochus Waterbaan, PIVA & TNA secundair onderwijs) en de dienst Jeugdinterventie. Deze partners zijn onze vaste aanmelders zijn, maar uiteraard kunnen ook andere scholen en diensten jongeren aanmelden voor het Buddycoachproject.

Als je een jongere kent die nood heeft aan een Buddycoach, dan kan je aanmelden via dit online formulier. Zodra we je gegevens ontvangen hebben, nemen we contact met je op.

We voorzien elk jaar 2 opstartmomenten. Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan deze door in november 2018 en maart 2019. Tijdens deze maanden organiseren we kennismakingsgesprekken en starten de trajecten. 

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen en aanmeldingen

Roy Muësen – Teamcoördinator Coaching
Vrijdagmarkt 11
2000 Antwerpen
roy.muesen@cawantwerpen.be
0475/71.09.12