jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Buddycoaches

Buddycoaches

In het buddycoachproject worden vrijwilligers opgeleid om leerlingen die extra ondersteuning willen, te coachen buiten de school. Deze vrijwilligers zijn voornamelijk jonge, geëngageerde Antwerpenaren tussen 18 en 25 jaar. Het zijn doorgaans studenten met een affiniteit voor de doelgroep zoals studenten Maatschappelijk Werk, Sociaal-Cultureel Werk en Toegepaste Psychologie. Zij hebben niet alleen voeling met de leefwereld van jongeren maar ook met de grootstedelijke context.

brush stroke

Buddycoaches worden preventief ingezet op het voorkomen en terugdringen van ongekwalificeerde schooluitval. Ze richten zich hierbij tot die jongeren die wel de juiste competenties hebben om te slagen, maar die nog extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. De buddycoaches kunnen door hun engagement een wezenlijk verschil betekenen. Ze zijn immers een voorbeeldfiguur die een bron van positieve steun, juiste informatie en motivatie vormen.

Jaarlijks starten er 50 nieuwe buddycoachtrajecten op. Deze trajecten zijn gratis en vertrouwelijk.

brush stroke
verloop van een

Traject met een buddycoach

Voor de opstart Matching Vooraleer een buddycoachtraject opstart, wordt er ingezet op een gerichte matching tussen coach en leerling. Er wordt hierbij rekening gehouden met de capaciteiten, voorkeuren en vragen van zowel de jongere als de buddycoach.
Opstart Kennismakings-gesprek Eens een geschikte match gevonden werd, kan het traject van start gaan. Bij aanvang wordt er een kennismakingsgesprek samen met de jongere en diens ouder(s), de buddycoach, de verwijzer en Kwadraat georganiseerd. Tijdens dit gesprek wordt buddycoaching toegelicht en wordt er stilgestaan bij de vragen en verwachtingen van alle partijen. Er worden eveneens een aantal afspraken vastgelegd.
6 maanden Coaching Na het kennismakingsgesprek spreken de jongere en de coach gedurende een periode van 6 maanden wekelijks af. Aan de hand van gesprekken en activiteiten wordt er een vertrouwensband opgebouwd en een positieve ondersteuning geboden aan de jongere. Doorheen de begeleiding wordt de school tweewekelijks op de hoogte gebracht van het verloop van het traject, dit met respect voor de vertrouwelijke aard van de coaching.
Na 3 maanden Tussentijdse evaluatie Na 3 maanden wordt in een tussentijds evaluatiegesprek met de jongere, de buddycoach en Kwadraat bekeken hoe de coaching verloopt en/of deze nog zinvol is.
Na 6 maanden Eindevaluatie Na 6 maanden loopt het traject af. Tijdens het eindgesprek met de jongere en diens ouder(s), de buddycoach, de verwijzer en Kwadraat, wordt besproken hoe het traject is verlopen. In onderling overleg kan er eventueel nazorg geboden worden.

Voorwaarden

 • De jongere is woont of gaat naar school in het grondgebied van de Stad Antwerpen.
 • De jongere loopt school in het secundair onderwijs.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere is bereid om gedurende 6 maanden wekelijks af te spreken met de buddycoach.
 • De jongere beschikt over voldoende zelfinzicht en capaciteiten om een buddycoachtraject aan te gaan.
 • De aanmelding is gericht op de preventie van ongekwalificeerde schooluitval.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.
brush stroke

Uitsluitingscriteria

Het buddycoachproject heeft een erg preventieve en laagdrempelige aard en richt zich op die jongeren die (nog) geen uitval vertonen, maar wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom is een buddycoach van Kwadraat niet geschikt in het geval van:

 • Jongeren met een verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • (Ernstige) bezorgdheden over de seksuele en relationele ontwikkeling van de jongere
 • Jongeren met een verslavingsproblematiek
 • Jongeren met een (ernstige) psychische problematiek
 • Jongeren met een spijbelproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Problemen met justitie
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere
brush stroke

Aanmeldingsprocedure

Het buddycoachproject loopt in samenwerking met 4 scholen (Avant Rivierenhof, Avant Jacob Jordaen, Sint Rochus Waterbaan en PIVA) en de dienst Jeugdinterventie. Deze partners zijn onze vaste aanmelders zijn, maar uiteraard kunnen ook andere scholen en diensten jongeren aanmelden voor het buddycoachproject.

Als je een jongere kent die nood heeft aan een buddycoach, dan kan je aanmelden via dit online formulier. Zodra we je gegevens ontvangen hebben, nemen we contact met je op.

We voorzien elk jaar 2 opstartmomenten. Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan deze door in oktober 2018 en februari 2019. Tijdens deze maanden organiseren we kennismakingsgesprekken en starten de trajecten. 

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen en aanmeldingen

Roy Muësen – Teamcoördinator Coaching
Vrijdagmarkt 11
2000 Antwerpen
roy.muesen@cawantwerpen.be
0475/71.09.12