jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Buddycoaches

Buddycoaches

In het Buddycoachproject worden vrijwilligers opgeleid om jongeren die extra ondersteuning willen, te coachen buiten de school. Deze vrijwilligers zijn voornamelijk jonge, geëngageerde Antwerpenaren. Het zijn deels studenten met een affiniteit voor de doelgroep zoals studenten Maatschappelijk Werk, Sociaal-Cultureel Werk en Toegepaste Psychologie en deels betrokken burgers van onze maatschappij die graag iets willen 'terug geven'. Allen met éénzelfde doel; er zijn voor een jongere.

brush stroke

Buddycoaches worden preventief ingezet op het voorkomen en terugdringen van ongekwalificeerde schooluitval. Ze richten zich hierbij tot die jongeren die wel de juiste competenties hebben om te slagen, maar die nog extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. 
De coaches zetten in op 2 sporen. Enerzijds leggen ze de focus op de persoonlijke groei van de jongeren in het kader van het schoolse traject. Anderzijds zetten ze in op het netwerkversterkend werken van de jongere in kwestie.
De Buddycoaches kunnen door hun engagement een wezenlijk verschil betekenen. Ze zijn immers een voorbeeldfiguur en zorgen voor een bron aan positieve steun, juiste informatie en motivatie.

Jaarlijks starten er 50 nieuwe Buddycoachtrajecten op. Deze trajecten zijn gratis en vertrouwelijk.

brush stroke
verloop van een

Traject met een Buddycoach

Voor de opstartIntakes + opleidingDe Buddycoach komt tot bij ons voor een gesprek. We leren de Buddycoach kennen en de Buddycoach leert ons kennen. De Buddycoach krijgt dan een tweedaagse opleiding.
Ook de aangemelde jongere leren we eerst kort kennen. We toetsen de motivatie en geven ook de jongere de kans om zijn/haar verwachtingen te delen.

Kort na de opleiding van de Buddycoaches, vindt de matching plaats.
OpstartKennismakings-gesprekEens een geschikte match gevonden werd, kan het traject van start gaan. Bij aanvang wordt er een kennismakingsgesprek, samen met de jongere, de Buddycoach, evt. de verwijzer en Kwadraat georganiseerd. Tijdens dit gesprek wordt Buddycoaching toegelicht en wordt er stilgestaan bij de vragen en verwachtingen van alle partijen. Er worden eveneens een aantal afspraken vastgelegd.
Tot juniCoachingNa het kennismakingsgesprek spreken de jongere en de Buddycoach gedurende het verdere schooljaar af. Aan de hand van gesprekken en activiteiten wordt er een vertrouwensband opgebouwd en positieve ondersteuning geboden aan de jongere. Doorheen het coachingstraject wordt de aanmelder op de hoogte gehouden van het verloop van het traject, indien de aanmelder dit wenst. Dit met respect voor de vertrouwelijke aard van de coaching.
Na enkele maandenTussentijdse evaluatieIndien nodig wordt er na enkele maanden een tussentijds evaluatiegesprek met de jongere, de Buddycoach en Kwadraat georganiseerd. Mogelijks met eventuele bijsturing vanuit Kwadraat.
In juniEindevaluatieOp het einde van het schooljaar loopt het traject af. Tijdens het eindgesprek met de jongere, de Buddycoach en Kwadraat, wordt er besproken hoe het traject is verlopen. In onderling overleg kan er eventueel een nieuw traject worden gestart. Met dezelfde Buddycoach of een andere match. 

Voorwaarden

 • De jongere is woont of gaat naar school in de Stad Antwerpen of één van zijn districten
 • De jongere loopt school in het secundair onderwijs.
 • De jongere kan minstens korte, eenvoudige teksten begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands.
 • De jongere is bereid & gemotiveerd om gedurende het schooljaar min. 1x per maand af te spreken met de Buddycoach.
 • De jongere beschikt over voldoende zelfinzicht en capaciteiten om een Buddycoachtraject aan te gaan.
 • De aanmelding is gericht op preventie van ongekwalificeerde schooluitval.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.
brush stroke

Uitsluitingscriteria

Het buddycoachproject is zeer preventief en laagdrempelig van aard en richt zich op die jongeren die (nog) geen uitval vertonen, maar wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Daarom hanteren we een aantal uitsluitingscriteria:

 • Jongeren met een verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • (Ernstige) bezorgdheden over de seksuele en relationele ontwikkeling van de jongere
 • Jongeren met een verslavingsproblematiek
 • Jongeren met een (ernstige) psychische problematiek
 • Jongeren met een spijbelproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Problemen met justitie
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere
brush stroke

Aanmeldingsprocedure

Het Buddycoachproject loopt in samenwerking met 5 scholen (Avant Rivierenhof, Avant Jacob Jordaen, Sint Rochus Waterbaan, PIVA & TNA secundair onderwijs) en de dienst Jeugdinterventie. Deze partners zijn onze vaste aanmelders zijn, maar uiteraard kunnen ook andere scholen en diensten jongeren aanmelden voor het Buddycoachproject.

Als je een jongere kent die nood heeft aan een Buddycoach, dan kan je de jongere aanmelden via dit online formulier. Zodra we je gegevens ontvangen hebben, nemen we contact met je op.

We voorzien elk jaar 1 groot opstartmoment. Momenteel zijn de voorbereidingen voor het schooljaar 2020-2021 in volle gang. Houd deze pagina daarom in de gaten. 

brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen en aanmeldingen

Seppe Geerts – Teamcoördinator Buddycoaching
Vrijdagmarkt 11
2000 Antwerpen
seppe.geerts@cawantwerpen.be
0476 78 03 48

Buddycoach traject

Belangrijk data

Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor 2020-2012! Houd deze pagina in de gaten!