jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Buddycoaching

Buddycoaching

Buddycoaching is een project voor jongeren die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Er worden vrijwilligers ingezet om samen met jongeren activiteiten te doen. Hiermee wordt ingezet op twee sporen: het versterken van het netwerk van de jongere en het preventief tegengaan van schooluitval.

Door samen activiteiten te doen, werken ze aan een vertrouwensband. Hierdoor wordt de Buddycoach een vertrouwenspersoon, rolmodel of steunfiguur voor jongeren, die hen ondersteunt in hun dagelijks leven. Het is iemand die luistert, aanmoedigt en supportert. Op die manier werken ze samen aan o.a. hun zelfver- trouwen en sociaal-emotionele vaardigheden. Zodat jongeren kunnen groeien naar zelfbewuste (jong)volwassene.

brush stroke

Versterken van het netwerk

Door het doen van activiteiten leren jongeren al doende hun omgeving verkennen en werken ze aan hun zelfredzaamheid. Samen met hun buddy ontdekken ze het vrijetijds aanbod in hun nabije omgeving en bouwen ze zo stilaan een netwerk uit.

brush stroke

Preventief tegengaan van schooluitval

Wat je aandacht geeft, groeit. De belangrijkste rol van onze Buddycoaches is het positief bekrachtigen van jongeren. Door jongeren positief aan te moedigen, te supporteren voor hen en te geloven in hun kwaliteiten en krachten, wordt er gewerkt aan hun zelfvertrouwen en sociaal-emotionele vaardigheden. Iets wat noodzakelijk is om aan een positieve schoolcarrière te kunnen bouwen. Buddycoaches zijn geen huiswerkbegeleiders. Ze zijn wel het luisterend oor en de ondersteuner om hen de nodige duwtjes in de rug te geven.

Praktisch

Gedurende één schooljaar gaan de Buddycoach en de jongere samen op pad. Minstens twee keer per maand ontmoeten ze elkaar om iets te doen. Alle activiteiten vinden steeds plaats buiten de schooluren. Wat ze gaan doen, bepalen de jongere en buddycoach samen. Uiteraard zijn ook de opvoeder(s) van de jongere steeds op de hoogte tvan het traject.
Buddycoaching is gratis. De activiteiten worden door Kwadraat vergoed. Jaarlijks worden er zo’n 50-tal trajecten opgestart.

In een Buddycoachtraject zit dus vooral vrije tijd en enthousiasme!

brush stroke

verloop van een traject

AanmeldingJongeren worden aangemeld door een hulpverlener, ouders, leerkracht,... via onze website: klik hier. Er is geen tussenkomst van het CMP. Ook vrijwilligers, die als Buddycoach aan de slag willen, melden zich via de website van Kwadraat aan: klik hier
Intake

Alle jongeren en vrijwilligers doen een intakegesprek met de medewerkers van de Buddycoaching van Kwadraat. Dit is een kennismakend gesprek waarbij we de nodige informatie verzamelen om voor een zo goed mogelijke match tussen een jongere en vrijwilliger te zorgen.

Opleiding

De buddycoaches in spe krijgen een stevige basisopleiding rond begeleiders-houding en de leefwereld van jongeren. Van zodra ze deze achter de rug hebben, kan het matchen tussen jongeren en buddycoaches beginnen!

Opstart

Op het moment dat er een geschikte match is tussen de jongere en buddycoach,
is het tijd voor de eerste ontmoeting. Dit is altijd op het initiatief van de buddycoach. Tijdens de eerste of tweede ontmoeting stelt de Buddycoach (indien mogelijk) zich ook voor aan de opvoeder(s) van de jongere. Tijdens deze eerste ontmoeting staat kennismaking centraal.

Verder verloop

Na de eerste ontmoeting worden er (al dan niet op vaste tijdstippen)
nieuwe activiteiten gepland. Dit is altijd in samenspraak met de jongere zelf. De activiteiten worden door Kwadraat vergoed. Tijdens het traject nemen de medewerkers van Kwadraat op regelmatige basis contact op met de jongere en Buddycoach om hen op te volgen en bij te sturen waar nodig. Voor de Buddycoaches zijn er tussentijds intervisies voorzien om hen in hun coaching te ondersteunen.

Afronding

Tijdens de laatste weken wordt er tijd gemaakt voor afronding. De jongere en Buddycoach blikken terug op de voorbije maanden en staan stil bij hoe het traject voor hen allebei geweest is. Samen met de medewerkers van Kwadraat wordt een afsluitend gesprek gevoerd. In de eerste plaats worden alle trajecten afgerond op het einde. Uiteraard wordt dan ook bekeken of er een verlening komt, een nieuw traject gestart wordt of dat er afgerond wordt.


Voorwaarden

 • De jongere is woont of gaat naar school in de Stad Antwerpen of één van zijn districten.
 • De jongere zit in het regulier, secundair onderwijs.
 • De jongere beschikt over voldoende zelfinzicht en vaardigheden om een Buddycoachtraject aan te gaan.
 • De jongere heeft een basiskennis van de Nederlandse taal: korte gesprekken in het Nederlands zijn een minimum.
 • De jongere is zelf gemotiveerd om in het traject te stappen.
 • De jongere is bereid om gedurende één schooljaar min. 2x per maand af te spreken met de Buddycoach.
 • De aanmelding is gericht op het preventief tegengaan van schooluitval en/of het versterken van het netwerk van de jongere. 
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.
brush stroke

Uitsluitingscriteria

Het buddycoachproject is zeer preventief en laagdrempelig van aard en richt zich op die jongeren die (nog) geen uitval vertonen, maar wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Daarom hanteren we een aantal uitsluitingscriteria:

 • Jongeren met een verstandelijke beperking
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen
 • Jongeren met een verslavingsproblematiek
 • Jongeren met ernstige gedrags- of psychische problemen • Jongeren met een spijbelproblematiek
 • Acute problemen met justitie
brush stroke

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding verloopt zonder tussenkomst van het CMP en gebeurt rechtsreeks via dit online aanmeldingsformulier. Aanmelden kan het hele jaar door. De wachttijden voor de start van het traject is afhankelijk van het aantal beschikbare Buddycoaches. We werken momenteel met een wachtlijst.

brush stroke

Contactgegevens

Voor vragen, info of aanmeldingen kan je mailen naar coaching.kwadraat@cawantwerpen.be

Of neem contact op met: 

Chloé Dyckmans
chloe.dyckmans@cawantwerpen.be
0476 78 17 88

Emine Arslan 
emine.arslan@cawantwerpen.be 
0471 44 40 03