jongeren copy
Jongeren
ouders
Ouders
hulpverleners
Hulpverleners
vrijwilligen
Vrijwilligers
brush stroke

Begeleiding

Alle info over

Begeleiding

In het begeleidingsteam zetten geschoolde professionals, die ervaren zijn in het werken met grootstedelijke risicojongeren en hun gezinnen, in op het verminderen van het risico op jeugdcriminaliteit en ongekwalificeerde schooluitval.

Een individuele begeleiding is geënt op methodieken uit de jeugdhulpverlening. Hierbij besteden we veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De begeleider staat naast de jongere en helpt hem of haar om binnen een veilig kader doelen te formuleren waar hij of zij aan wil werken. De begeleider motiveert en enthousiasmeert de jongeren in het behalen van de zelf vooropgestelde trajectdoelen en helpt de jongere hierbij naar het vinden van nieuwe perspectieven.

Binnen een individuele begeleiding besteden we aandacht aan de ruimere context zoals het gezin, de school en vrije tijd. Waar nodig wordt er ondersteuning aangeboden.
Middels individuele begeleiding wensen we te voorkomen dat meer intensieve hulp nodig is door de krachten die in de jongere, het gezin of hun context aanwezig zijn, te versterken en hun competenties te verhogen.

Jaarlijks starten er 144 individuele begeleidingstrajecten op. Deze trajecten zijn gratis en vertrouwelijk.

brush stroke

Voorwaarden

 • De jongere is tussen 9 en 25 jaar oud.
 • De jongere is woont of gaat naar school in het grondgebied van de Stad Antwerpen.
 • De jongere gaat naar school of zou naar school moeten gaan in het lager of secundair onderwijs.
 • De jongere kan eenvoudige woorden en kortzinnen begrijpen, spreken en opstellen in het Nederlands. Wanneer de jongere Arabisch, Berbers, Engels, Frans of Urdu spreekt, kan er een matching gebeuren met een individuele begeleider die dezelfde taal spreekt. Dit is echter afhankelijk van beschikbaarheid en is dus geen garantie.
 • De jongere is bereid om gedurende 6 maanden wekelijks af te spreken met de individuele begeleider.
 • De ouders zijn op de hoogte en gaan akkoord met de aanmelding indien de jongere minderjarig is.
brush stroke
criteria voor

Uitsluiting

 • Jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.
 • Ernstige, levensbedreigende gezondheidsproblemen.
 • Jongeren met een ernstige verslavingsproblematiek.
 • Jongeren met een ernstige psychische problematiek.
 • Een onveilige thuissituatie waarbij er niet voldoende voorzien is in de basisbehoeften van de jongere.
brush stroke
Hoe werkt de

Aanmeldings procedure

Enkel professionele verwijzers kunnen een jongere aanmelden voor een individuele begeleiding. Hiervoor dienen ze een aanmeldingsformulier online in op https://onderwijs.csjdatabank.be/. De aanmelding komt zo terecht bij het Centraal MeldPunt (CMP). Wanneer het CMP inschat dat de hulpvragen passen bij het aanbod van het begeleidingsteam, wordt de aanmelding doorgestuurd naar Kwadraat waar er vervolgens een individuele begeleiding opstart. Maandelijks starten er 12 nieuwe begeleidingen op.

brush stroke

Verloop

van een begeleiding bij Kwadraat

Aanmeldingsfase Het CMP stuurt de aanmelding naar het begeleidingsteam.
4 weken Kennismakings-faseBij aanvang van de individuele begeleiding wordt er een kennismakingsgesprek samen met de jongere en diens ouder(s), de aanmelder en de individuele begeleider georganiseerd. Tijdens dit gesprek wordt individuele begeleiding toegelicht en wordt er stil gestaan bij de vragen en verwachtingen van alle partijen. Er worden eveneens een aantal afspraken gemaakt over het verdere verloop van het traject. Tijdens de overige 3 weken nemen de jongere en de begeleider de tijd om elkaar beter te leren kennen aan de hand van gesprekken, activiteiten, oefeningen, ...
2 weken ActieplanfaseNa de kennismakingsfase wordt er een actieplan opgesteld waarin alle doelstellingen waar de jongere en begeleider samen aan willen werken, duidelijk uitgeschreven staan.
14 weken Begeleidingsfase Tijdens de begeleidingsfase werken de jongere en de begeleider samen aan de vooropgestelde doelstellingen. Dit gebeurt aan de hand van wekelijkse gesprekken, activiteiten, schoolbezoeken, oefeningen, … In de helft van de begeleidingsfase, wordt er een tussentijdse evaluatie georganiseerd waar de jongere en begeleider stil staan bij het verloop van de begeleiding.
2 weken AdviesfaseNa de begeleidingsfase blikken de jongere en begeleider samen terug op het verloop van de begeleiding tijdens een eindevaluatiegesprek. Zo wordt er bekeken welke doelstellingen al dan niet behaald werden, hoe de begeleiding werd ervaren en wat de jongere verder nodig heeft. De individuele begeleider schrijft een advies. In dit advies staat informatie over de reden van aanmelding, de krachten en valkuilen van de jongere en diens context, het verloop van de begeleiding en advies naar verdere hulpverlening. Dit advies wordt aan alle betrokken partijen (jongere, ouders, aanmelder en CMP) bezorgd.
4 weken AfrondingsfaseTijdens de laatste 4 weken nemen de jongere en de begeleider afscheid van elkaar. De begeleider verwijst de jongere door naar verdere hulpverlening indien nodig.
brush stroke

Contactgegevens

Algemene vragen 
Anke Schillemans – Teamcoördinator Begeleiding 
Vrijdagmarkt 11 
2000 Antwerpen
 
anke.schillemans@cawantwerpen.be
0476/88.18.86

Aanmeldingen 
Centraal Meldpunt voor Risicojongeren Antwerpen 
Francis Wellesplein 1
 
2018 Antwerpen
 
03/338.32.66 
centraalmeldpunt@stad.antwerpen.be 
www.onderwijsantwerpen.be 
aanmelden: https://onderwijs.csjdatabank.be/